Ogłoszenie - Przedszkole nr 34 w Płocku

Drodzy Rodzice…

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19 (link poniżej).

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15609,Zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia.htmlotwiera się w nowej karcie

rozszerzono grupę odbiorców mogących korzystać z opieki przedszkolnej w okresie 26.03.2021-09.04.2021:

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Zachęcam Państwa do analizy treści Rozporządzenia i zgłaszanie wyżej uprawnionych Rodziców do skorzystania z opieki przedszkola. Rodzice i dzieci, którzy nie skorzystają z opieki stacjonarnej zachęcam do śledzenia strony internetowej- zakładek grup, których nauczyciele na bieżąco zamieszczają propozycje zadań i aktywności realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zachęcam również do aktywnego uczestnictwa w wprowadzonych za pomocą aplikacji Teams kontaktów online z nauczycielami grup w godzinach popołudniowych (tj. w czasie większej dostępności do urządzeń mobilnych – laptop, tablet, telefon). Hasła i loginy zostały państwu przekazane w dniu dzisiejszym. W przypadku pytań prosimy o kontakt e mailowy z nauczycielami grup.

Dyrektor Przedszkola
Danuta Komosa

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu zapisz się na naszą listę mailingową.