Programy i innowacje - Przedszkole nr 34 w Płocku

Jesteś tutaj:

 

Programy:

  • „Planeta dzieci” WSiP - Program edukacji przedszkolnej - realizowany we wszystkich grupach wiekowych
  • "Kubuś Puchatek uczy nas przyjaźni” – Program profilaktyczno-wychowawczy stworzony przez Radę Pedagogiczną MP nr 34
  • „Kocham dobrego Boga” - Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu - Program realizowany w grupach 6 latków na zajęciach religii
  • "Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - Ogólnopolski program dotyczący odżywiania realizowany przez wszystkie grupy wiekowe
  • "Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków realizowany przez wszystkie grupy wiekowe
  • "Czyste powietrze wokół nas" - Program edukacji antytytoniowej realizowany w grupie dzieci 6-letnich organizowany przez Powiatową Inspekcję Sanitarno Epidemiologiczną w Płocku realizowany przez wszystkie grupy wiekowe.
  • „Strażnicy uśmiechu” - Program profilaktyczno – wychowawczy, Centrum Pozytywnej Edukacji.
  • „Drogowe ABC” – Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych – organizator PCK.

 Programy własne

„Do twórczych świat należy” (Maria Białaszek, Agnieszka Wolińska-Stunża)

Program własny wspierający twórczą aktywność dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem programu jest podjęcie stymulacji twórczego rozwoju dziecka, wykorzystanie jego intensywnego rozwoju wyobraźni, fantazji, okresu pytań i poszukiwań własnych rozwiązań. Wykorzystanie ich spontanicznej ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz ujawnienia się pierwszych oznak uzdolnień. Realizacja tego programu dała dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania swoich możliwości.

„Z twórczością za pan brat” (Agnieszka Brudzyńska, Katarzyna Lisowska Dorota Chrobocińska, Joanna Tudela, Karolina Osmańska, Martyna Nowak, Martyna Solak, Agnieszka Lewicka)

Program własny wspierający aktywność twórczą dzieci w wieku przedszkolnym.

Celem programu jest wspieranie oraz tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka, a w szczególności: rozbudzanie własnych możliwości twórczych.

„Witamy w krainie Kubusia Puchatka” (Agnieszka Brudzyńska, Marta Markiewicz)

Program adaptacyjny ”Witamy w krainie Kubusia Puchatka” został opracowany w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Program utworzony został w marcu 2012r. natomiast jego modyfikacja nastąpiła w roku szkolnym 2016/2017. Realizację programu rozpoczyna się od marca do września, kiedy to dzieci chętnie będą przychodzić do przedszkola, nabędą umiejętności dostosowanych do ich możliwości rozwojowych oraz będą podejmować zabawę samodzielnie lub z pomocą innych.

„Rytm i melodia” (Agnieszka Brudzyńska)

Program własny nauczania rytmiki w przedszkolu

Celem programu jest śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru oraz łatwych piosenek ludowych; uczestniczenie w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; dostrzeganie zmian dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrażanie je, pląsając lub tańcząc; a także tworzenie muzyki, korzystając z instrumentów perkusyjnych.

„Mali odkrywcy” (Aneta Kolczyńska)

Program realizowany w grupie dzieci 5-letnich.Program ten ma na celu rozbudzenie dziecięcej ciekawości i chęci poznawania świata wszystkimi zmysłami. Dzieci w czasie cyklu zajęć będą poznawać zależności między ziemią, wodą i powietrzem. Wdrożenie tego programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, dążeniami i zainteresowaniami. Wiedza i umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć staną się inspiracją i solidną podstawą do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

"Tańce wygibańce i nie tylko" – (Paulina Cholewińska)

Zajęcia taneczne dla dzieci 6 letnich. Poprzez taniec, uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Przez ruch ciała uczą się dzieci nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem.

„Wesołe nutki” (Agnieszka Lewicka)

Program rozwijający zainteresowania muzyczne w dla dzieci 3 – 6 letnich.

Celem programu jest rozwijanie ekspresji twórczej dzieci oraz zamiłowania do śpiewu i ruchu jako źródła radości i środka poznawania świata.

„Trzymaj się prosto” (Katarzyna Lisowska, Dorota Chrobocińska)

Profilaktyczny program przeciw wadom postawy z el. gimnastyki korekcyjnej w wieku przedszkolnym

Celem programu jest skorygowanie istniejących zaburzeń w postawie ciała dziecka i doprowadzenie jej, o ile to możliwe jest, do stanu prawidłowego. Harmonijny rozwój organizmu dziecka poprzez uświadomienie potrzeby i sensu dbania o własne ciało, prawidłową postawę, zdrowie, sprawność i higienę. Wdrożenie do samo egzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Niedopuszczenie do powstania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu. Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z tego zagrożeń.

„Arteterapia – terapia przez sztukę” (Małgorzata Mazur, Agnieszka Wolińska – Stunża)

Celem w/w programu jest szczególne działanie terapeutyczno – relaksacyjne, które wspomoże proces edukacji dzieci o obniżonej sprawności w sferze rozwoju intelektualnego, ruchowego, emocjonalnego.

„Koło małego czytelnika” (Katarzyna Lisowska)

Program pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Celem programu jest rozbudzenie potrzeb czytelniczych, rozwijanie zainteresowań książką, wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania oraz przygotowanie dzieci do roli czytelnika.

„English For Little Kids” (Alicja Wochowska)

Program własny nauczania języka angielskiego.

Program ten skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Małe dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Zawiera elementy ruchu, dźwięku i obrazu. Dzieci będą działać na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym.

„Follow me” (Martyna Solak)

Program własny z języka angielskiego

Celem programu jest wzbogacenie oferty pracy przedszkola, wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego.

"English is fun" (Joanna Tudela)

Program własny języka angielskiego

Głównym celem programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dzieck az tym językiem. Dlatego też nauka języka angielskiego skoncentrowana będzie na rozwijaniu i rozumieniu mowy, a także ciągłego poszerzania zasobów słownictwa dziecka. W przyszłości, sprawności te staną się podstawą do rozwoju dalszych umiejętności komunikacyjnych na kolejnych etapach edukacyjnych.

„English is fun” (Martyna Nowak)

Program nauczania języka angielskiego.

Celem programu jest wprowadzenie najmłodszych w świat nauki języka angielskiego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu oraz atrakcyjne gry piosenki, rymowanki i historyjki, Rozbudzanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz zaciekawienie małych dzieci nauką języka obcego, aby w przyszłości nauka angielskiego przynosiła im lepsze efekty.

„Olimpijski las” (Martyna Solak)

Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu.

Program jest przeznaczony do realizacji dla dzieci 3 – letnich, 4 – letnich,

5 – letnich oraz 6 – letnich.

Program zajęć rewalidacyjnych (Aleksandra Fortuńska)

Program do zajęć rewalidacyjnych został utworzony dla dzieci uczęszczających do grupy integracyjnej i posiadających orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia. Program rewalidacji zawiera podstawowe założenia edukacji, główny cel pracy oraz podporządkowane mu cele szczegółowe. Program opracowano uwzględniając diagnozę pedagogiczno – psychologiczną oraz ogólne założenia dotyczące pracy z dzieckiem.

 

 

 

"Przedszkolak w świecie komputerów” (Joanna Tudela)

Celem innowacji jest wdrażanie do posługiwania się komputerem i jego podstawowym oprzyrządowaniem, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera oraz rozwijanie sprawności manualnej przy użyciu komputera.

„Mini Cheerleaders” (Marta Markiewicz)

Celem innowacji jest nabywanie umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur podczas układów tanecznych, wyrabianie u dzieci poczucia rytmu i słuchu a także płynności ruchów. Konieczność zapamiętywania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

„Origami. W papierowym świecie”(Dorota Chrobocińska)

Celem innowacji jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie ich umiejętnościwypowiadania się poprzez sztukę origami.

„Leśne przedszkole” (Marta Markiewicz, Martyna Solak)

Innowacja ma na celu przede wszystkim rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci w środowisku naturalnym. Poprzez innowację mamy również szanse pokazać dzieciom i ich rodzicom jaką rolę odgrywa przedszkole, jaka jest rola człowieka w kształtowaniu środowiska i jak możemy poprzez odpowiednią postawę wpłynąć na swoje życie i funkcjonowanie otoczenia.

"Przedszkolak w roli głównej - teatr dla dużych i małych" (Sylwia Pekról, Paulina Cholewińska)

Program kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej wyobraźni. Jego celem jest kształtowanie umiejętności w zakresie kształtowania językowego i kulturalno – literackiego.

"Jestem przedszkolakiem, będę pierwszakiem" (Beata Wolf, Małgorzata Mazur, Mariola Białaszek)

Celem tej innowacji jest

Całościowe wsparcie wszechstronnej aktywności dziecka
Rozwijanie praktycznych umiejętności dzieci, które są potrzebne na dalszym etapie edukacji
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru uwzględniających rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym przedszkolu zapisz się na naszą listę mailingową.